Ihminen

Koti, koulu ja työelämä - luovuuden tukena vai tuhona?

Kuva: Gennadiy Poznyakov / 123rf.com

Jokaista lasta on autettava löytämään luovuutensa. Kaikilla on vahvuutensa. Jokaisella on oikeus iloita hyvistä taidoistaan. Parhaiten luovuus pysyy elossa, kun ihminen saa keskittyä mielekkääseen tekemiseen.

 

 

Luovien lasten kasvatuksessa on unohdettava vaatimus tavallisuudesta, vaan tarvetta on aidolle ymmärrykselle ja tuelle. Luoville lapsille ei saa ivallisesti sanoa ”mikä sinä luulet olevasi”.

 

Menestyäkseen aikuisena yksilöllä on oltava voimavarat, selviytymiskyvyt ja ympäristö sopusoinnussa. Neroksi kasvaminen edellyttää luovan lahjakkuuden parhaalle kehittymiselle tarpeellisen määrän itsenäistä opiskelua, kasvatusta ja ohjausta. Oman luovuuden kehittymiselle voi muodostua esteeksi liiallinen riippuvuus vanhemmista tai opettajasta.

 

Lasta on suotavaa rohkaista tutustumaan luovuuden monimuotoisuuteen monipuolisen toiminnan kautta. Niin kauan kuin luova harrastus tuntuu lapsesta hyvältä, niin siihen ei ole syytä puuttua. Liiallinen saavutusten vaatiminen on lapselle haitallista. Hyväksyntää ja rakkautta ei saa ehdollistaa lapsen suorituksille.

 

Kasvavalle lapselle ja nuorelle voi aiheuttaa peruuttamatonta haittaa, jos yksilöiden välistä kilpailua, pätemistä ja huippusuorittamista korostetaan liikaa. Jokaisen kasvattajan ja lasten kanssa tekemisissä olevan kannattaa miettiä seuraavia ohjeita: jokaisella ihmisellä on ehdoton ihmisarvo, ilmapiiri on arvostelusta vapaa ja toimintaa ohjaa empaattinen ymmärtäminen.

 

Oppilaiden erilaisuus saa luovuuden kukoistamaan

 

 

Nuoren hyvinvoinnin kannalta merkittäviä ovat realistinen ja myönteinen minäkuva, rehelliset ja kestävät ihmissuhteet. Nuoren olisi tunnistettava oma osaamisensa ja uskallettava kehittää kykyjään itsenäisesti ja luottavaisesti. Ihmissuhteissa on kannettava oma vastuu ja tiedostettava ennalta tekojen seuraukset. Oman arvon ja lahjakkuuden varjolla ei saa väheksyä muita eikä kadottaa empatiaa.

 

Luovien harrastusten kultainen sääntö on löytää tasapaino yksilöllisyydelle ja yhteisöllisyydelle. Itsensä toteuttamisessa ei saa käyttää muita hyväksi. Erilaisia oppilaita olisi sijoitettava yhteen, jotta he voisivat oppia toisiltaan ja jakaa parhaita puoliaan malliksi muille. Koulu tukee oppilaiden luovuutta parhaiten kannustaessaan heidän sisäistä motivaatiotaan. Oppilaiden on tunnettava riippumattomuutensa ja itsenäisyytensä. Oppimista tulisi korostaa oppilaiden arvioinnin sijaan.

 

Opettajien pitää asennoitua luovasti työhönsä oppilaiden luovuuden kukoistamiseksi. Ilmapiirin on oltava avoin ja luottavainen, ei pakon ja kurin sanelema. Luovuuden sallivassa ympäristössä lasten kokemien pelkojen ja alemmuudentunteiden alle peittyneet mahdollisuudet pääsevät esille. Nuoria on tärkeää kasvattaa vastustamaan heitä, jotka pyrkivät toisten itseluottamuksen ja luovuuden tuhoamiseen.

 

Työpaikoilla tarvitaan vapauden ilmapiiriä

 

 

Työelämässä pitäisi arvostaa aitoa lähimmäisestä välittämistä ja luopua ahneudesta. Kilpailu on liian rajua, työn ja levon suhde on väärä ja moni uupuu kohtuuttomaan työtaakkaan. Joillakin työpaikoilla voidaan huonosti ja työntekijän pahin pelko on menettää työnsä. Työn merkityksellisyys olisi tärkeä löytää. Luovuuden edistämisen kannalta on ihmisten annettava oppia oman tekemisen kautta ja saatava myös työstään rakentavaa palautetta.

 

Göran Ekvallin mukaan luovan organisaation tunnusmerkkejä ovat järkevä riskinotto, sopivasti vaativat haasteet, vapauden ilmapiiri, rakentavat keskustelut ja ihmisten välinen luottamus. Luovuuteen pyrkivissä organisaatioissa arvostetaan aloitteellisuutta ja omaperäisyyttä.

 

 

Organisaation luovuutta edistää työnkuvan vaatimusten sopivuus. Voimavaroina luovuudelle ovat yksilöt, aika ja raha. Työyhteisössä jokaisen on hyväksyttävä yhteiset tavoitteet, kaikkien on sitouduttava auttamaan muita vaikeuksissa ja arvostettava toistensa asiantuntijuutta.

 

Luovuuden tappaa tehokkaasti arvioimalla ideoita liian tiukasti tai vähättelemällä kyynisesti uusia ideoita. Parhaiten luovuutta syntyy vapaudessa eikä tarkkailun alla. Kannustepalkkiot ovat yhdentekeviä tai jopa haitallisia luovan prosessin ja tuotoksen laadun kannalta. Esimiehen antama aito kiitos hyvin tehdystä työstä ja omille kyvyilleen ja taipumuksilleen hyvin sopiva työ ovat parhaimmat motivaattorit jaksamisen ja elämän mielekkyyden kannalta.

 

 

 

Lähde:

  • Kari Uusikylä: Luovuus kuuluu kaikille, PS-Kustannus 2012

 

 

Teksti: Marko Olander / Kansalaisviestin 11.1.2016Jaa